MONITÁRIS MAKROGAZDASÁGTAN

Modulfelelős: Szabó Bakos Eszter

Kurzus tartalma:

A modul célja a hallgatók bevezetése a monetáris politika tervezésével, gyakorlatával kapcsolatos makroökonómiai ismeretekbe. A modul során a hallgatók megismerkednek az általános makroökonómiai gondolkodásmód alapjait képező modellekkel, ezt követően megbeszélik és feldolgozzák az árfolyam- és kamatpolitikai döntésekhez kötődő legfontosabb elméleti állításokat. A modul célja a közgazdasági gondolkodás érzékeltetése és fejlesztése mellett az ismeretátadás.

A modul tematikája:

 • A közgazdasági modellek és a valóság - pénzelméleti alapok és a monetáris politika intézményi rendszerének átismétlése, a pénzügyi közvetítés szerepe a modern piacgazdaságok működésében. A monetáris politika fogalma, lehetséges céljai és működése első megközelítésben.
 • Pénzkínálat - monetáris mérlegösszefüggések és a pénzmultiplikátor áttekintése, újragondolása. A kereskedelmi bankok, mint pénzteremtők. A pénzpiaci innovációk hatása. Belső pénz és külső pénz, a makroökonómia pénzfogalma
 • Pénztartási hajlam – Pénzkereslet, klasszikus megközelítések, Keynes-Hicks féle likviditási preferencia elv. Tranzakciós, óvatossági és spekulációs motívum és ezek formalizálása. Portfólió egyensúlyi döntésen alapuló közelítések. Modern elméletek.
 • A pénzmennyiség változásának hatása a többi makroökonómiai változóra, a pénz transzmissziós mechanizmusa zárt és nyitott gazdaságban.
 • Keynesi modellek; IS-LM, Tobim-féle portfolió egyensúlyi modell.
 • A fizetési mérleg fogalma, a fizetési mérleg és devizapiac kapcsolata. Fix és lebegő árfolyamrendszerek. A folyó fizetési mérleg elméletei, abszorbciós és elaszticitási közelítések.
 • Mundell-Fleming modell, fix és flexibilis árfolyamrendszer okozta eltérések, a tőkeáramlás szerepe. Külső és belső egyensúlyi célok és a hozzárendelési probléma. A gazdaságpolitika „mindenhatósága”.
 • Az aggregált kereslet elmélete, makroökonómiai alkalmazkodás rövid és hosszú távon. Gazdaságpolitikai alkalmazások
 • Monetarizmus – monetarista transzmissziós mechanizmus és a monetáris politika hatásosságának megítélése, a korai kételyek. A pénz semlegessége.
 • Az aggregált kínálat elmélete, a kínálat modelljei. A munkaerőpiac működése. A Philips görbe vita. Adaptív várakozások és az infláció tehetetlensége.
 • Racionális várakozások és az Új-Klasszikus közgazdaságtan. A stabilizációs politika esélyei. A monetáris politika tehetetlensége. Új-Keynesiánus közelítések. Ricardo-i ekvivalencia
 • Pénzmennyiség, infláció, seigniorage. A seigniorage kétféle megközelítése és hatása a bankok versenyképességére. Az infláció okai és gazdasági következményei. A jegybanki függetlenség problémája. Eseti vagy szabálykövető monetáris politika. Dinamikus inkonzisztencia és jegybanki szavahihetőség.

Kurzus előfeltételei: Általános tájékozottság az aktuális gazdaság- és monetáris politikai kérdésekben.

Kurzus időtartama: 21 tantermi tanítási óra

Javasolt irodalom:

 • Gregory N. Mankiw: Makroökonómia, Osiris Kiadó, Budapest
 • Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Panem kiadó, Budapest